akredytacja fsc
styczeń 4, 2016 FSC Brak komentarzy

Akredytacja to “atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Akredytacja jest niezwykle ważnym elementem każdego dobrowolnego systemu certyfikacji, stanowiącym gwarancję jakości dla przedsiębiorców którzy chcą certyfikować swoje produkty, usługi czy systemy. Przyznana akredytacja stanowi również oficjalne potwierdzenie kwalifikacji, umiejętności i obiektywności pracowników danej jednostki certyfikującej.

Organizacje opracowujące systemy certyfikacji zgodności ze standardami zrównoważonej gospodarki wyznaczyły niezależną jednostkę akredytacyjną, której zadaniem jest weryfikacja jednostek certyfikujących pod względem ich kompetencji i bezstronności – Assurance Services International (ASI).

ASI zbudowało swoją reputację prowadząc program akredytacji dla Forest Stewardship Council (FSC) i Marine Stewardship Council (MSC) już od 2006 roku. W 2010 roku, ASI zostało jedyną jednostką akredytacyjną uznawaną przez Aquaculture Stewardship Council (ASC), a 2012 zostało wyznaczone do pełnienia tej samej roli przez Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Główna siedziba ASI mieści się w Bonn w Niemczech, ale przedstawiciele tej jednostki pracują na całym świecie.

Zanim jednostka certyfikująca otrzyma akredytację, ASI przeprowadza rygorystyczny proces oceny. Pierwszym krokiem jest weryfikacja zarządzania procesem certyfikacji w jednostce i jej możliwości w zakresie przeprowadzania audytów zgodnie z wymaganiami standardów. Jeśli wynik wstępnej oceny będzie pozytywny, ASI podejmuje kolejne kroki i sprawdza działanie procedur w praktyce w oddziałach jednostki. Ważne jest także zweryfikowanie wiedzy i umiejętności pracowników, dlatego po sprawdzeniu teoretycznej wiedzy zespołu, przedstawiciele ASI towarzyszą audytorom na audytach i oceniają praktyczne zastosowanie procedur, wiedzy i najlepszych metod pracy. Ostatnim krokiem jest sporządzenie końcowego raportu i ocena wyników. Cały proces zwykle trwa od 12 aż do 24 miesięcy. Akredytacja, w zależności od systemu, jest przyznawana na okres od 3 do 5 lat. Aby utrzymać akredytację w tym czasie, należy corocznie podejść do audytu sprawdzającego kompetencje każdej jednostki certyfikującej. Akredytacje przyznane przez ASI, a także wszelkie informacje na temat wycofania czy zawieszenia akredytacji czy przeprowadzanych audytów nadzoru są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej ASI.

korzyści z fsc

FSC jest jedyną na świecie organizacją, która posiada własny program akredytacji jednostek certyfikujących.
W celu zagwarantowania, że wszystkie jednostki stosują jak najlepsze praktyki i metody pracy, FSC opracowało specjalny standard, zgodnie z którym ASI przeprowadza proces akredytacji. Standard FSC-STD-20-001 określa szczegółowo wymagania dotyczące działalności jednostki certyfikującej. Znajdują się w nim wytyczne dotyczące zakresu akredytacji, zasad stosowania znaków handlowych FSC a także całego procesu przyznawania certyfikatów – ofertowania, zawierania umów z klientami, przeprowadzania audytów i przetwarzania dokumentacji audytowej. FSC wymaga również dobrze funkcjonującego systemu zarządzania w jednostce, a także przedstawia w swoim standardzie wytyczne dla całego personelu zaangażowanego w proces certyfikacji i określa zasady zlecania usług podwykonawcom.

Standard FSC zawiera w sobie wymagania ISO/IEC 17065 – międzynarodowej normy określającej wymagania dla jednostek certyfikujących. Nowy, udoskonalony standard, który wejdzie w życie na początku 2016 roku, będzie zawierał także zasady ISEAL Assurance Code of Good Practice for Assuring Compliance with Social and Environmental Standards – kodeksu postępowania dla jednostek certyfikujących systemy związane ze zrównoważoną gospodarką. Dzięki temu, można mieć pewność, że jednostki certyfikujące posiadające akredytację ASI dla systemu FSC pracują zgodnie z najważniejszymi standardami, uznawanymi na całym świecie. Standard FSC dla jednostek certyfikujących jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej FSC, więc każdy zainteresowany certyfikacją może sprawdzić jakie wymagania musi spełniać organizacja, która ocenia działanie systemu FSC i przyznaje certyfikaty.

Pomimo dosyć rygorystycznych wymagań, ilość akredytacji ASI ciągle rośnie. Najczęściej przyznawane są akredytacje dla FSC, co wynika głównie ze wzrastającej popularności tego systemu i dużej ilości aplikacji. Z corocznego raportu ASI (ASI Annual Report 2014) wynika, że w 2014 roku aż 34 jednostki otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie audytów FSC, a 10 następnych złożyło aplikację. Na spore zainteresowanie certyfikacją FSC wskazuje również ilość przeprowadzonych przez ASI ocen zgodności, których w zeszłym roku było aż 297. ASI z każdym rokiem zwiększa swój zasięg i poszerza swój zespół – w 2014 roku przedstawiciele ASI pracowali w 57 krajach na całym świecie. Działalność ASI nie ogranicza się jednak tylko do sprawdzania, jak funkcjonują jednostki certyfikujące. W ramach ciągłego doskonalenia swoich usług w zeszłym roku ASI wzięła udział w globalnych konsultacjach z FSC i różnymi stronami zainteresowanymi, na których przedyskutowana została kwestia procesu akredytacji i elementów które należy udoskonalić. Organizacja równie aktywnie działa na rzecz różnych projektów, mających poprawić jakość procesu certyfikacji FSC i zwiększyć zaangażowanie różnych stron zainteresowanych w działalność organizacji FSC, takich jak FSC Swedish Integrity Project i China Integrity Project. Wszystkie te działania świadczą o głębokim zaangażowaniu ASI w doskonalenie jakości swoich usług i stanowią dodatkowe potwierdzenie wiarygodności przyznawanych akredytacji.


Informujemy, że certyfikaty wydawane przez jednostkę certyfikującą BM TRADA spełniają kryteria Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. z pózn.zm., w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, iż:

  • BM TRADA posiada akredytację udzieloną przez brytyjską jednostkę akredytującą UKAS (United Kingdom Accreditation Service), która w rozumieniu ww. Zarządzenia jest traktowana jako „jednostka akredytująca będąca sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement”, a certyfikaty wydawane przez BM TRADA opatrzone są symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
  • Akredytacja UKAS obejmuje m.in. certyfikację systemów zarządzania:
    • w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) oraz
    • w kategorii G Katering zgodnie z ISO/ TS 22003, w przypadku ISO 22000;
  • Certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 wydawane przez BM TRADA opatrzone są symbolem jednostki akredytacyjnej (UKAS) oraz informują o lokalizacji, w której udzielane są świadczenia.

Źródła:
1. https://ic.fsc.org/accreditation.28.htm
2. https://ic.fsc.org/preview.fsc-std-20-001-v3-0-en-general-requirements-for-fsc-accredited-certification-bodies.a-1130.pdf
3. https://ic.fsc.org/preview.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-en-general-requirements-for-fsc-cbs.a-4699.pdf
4. http://www.accreditation-services.com/about/accreditation
5. http://www.accreditation-services.com/archives/what-do-i-need-to-do-to-become-an-accredited-certification-body
6. ASI Annual Report 2014
7. https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.htm

Written by kdemidowski